Concept

          Economia verde, aÅa cum este definitÄ de recentul Raport al Programului NaÅ£iunilor Unite pentru Mediu (lansat în februarie 2011), are ca rezultat îmbunÄtÄÅ£irea bunÄstÄrii Åi echitÄÅ£ii sociale, concomitent cu reducerea semnificativÄ a riscurilor de mediu Åi deficitului ecologic. TranziÅ£ia spre o economie verde înseamnÄ politici Åi investiÅ£ii care vor decupla creÅterea economicÄ de creÅterea consumului curent intensiv de materii prime Åi energie. O economie verde poate fi gânditÄ ca o economie cu emisii reduse, prin utilizarea eficientÄ Åi durabilÄ a resurselor Åi asigurarea incluziunii sociale. Într-o economie verde, creÅterea veniturilor Åi ocuparea forÅ£ei de muncÄ ar trebui sÄ fie impulsionate de cÄtre investiÅ£iile publice Åi private ce reduc emisiile de carbon Åi poluarea, sporesc eficienÅ£a energeticÄ Åi eficienÅ£a resurselor, Åi previn pierderea biodiversitÄÅ£ii Åi a serviciilor ecosistemelor.
Karl Burkart defineÅte o economie verde ca fiind bazatÄ pe Åase sectoare principale:
1.Energie regenerabilÄ (solarÄ, eolianÄ etc.);
2.ConstrucÅ£ii “verzi" (ex. construcÅ£ii LEED – Leadership in Energy and Environmental Design);
3.Combustibili alternativi (vehicule electrice, hibride sau combustbili alternativi);
4.Managementul apei (epurarea apelor, sisteme de colectare a apei de ploaie etc.);
5.Managementul deÅeurilor (reciclare, depozitare etc.);
6.Managementul teritorial (incluzând agricultura organicÄ, conservarea habitatelor, împÄduriri la nivel urban-parcuri, reîmpÄduriri Åi stabilizarea terenurilor).
          De asemenea existÄ Èi cea de a 7-a categorie ce poartÄ denumirea de "pieÈe verzi" Åi include pieÈe precum "green banking and financial investment services" - servicii bancare Åi de investiÅ£ii verzi; "carbon trading" - comerÅ£ul cu carbon s.a.